Programul național de dezvoltare rurală 2014‐2020

PRINCIPALELE PRIORITĂȚI DE DEZVOLTARE RURALĂ PENTRU PERIOADA DE PROGRAMARE 2014‐2020

 

* Modernizarea și creșterea viabilității exploatațiilor agricole prin consolidarea acestora, deschiderea către piață și procesare aproduselor agricole.

* Încurajarea întineririi generațiilor de agricultori prin sprijinirea instalării tinerilor fermieri.

* Dezvoltarea infrastructurii rurale de bază ca precondiție pentru atragerea investițiilor în zonele rurale şi crearea de noi locuri de muncă și implicit la dezvoltarea spațiului rural.

* Încurajarea diversificării economiei rurale prin promovarea creării și dezvoltării IMM-urilor în sectoarele nonagricole din mediul rural.

* Încurajarea dezvoltării locale plasate în responsabilitatea comunității prin intermediul abordării LEADER. Competența transversală a LEADER îmbunătățește competitivitatea, calitatea vieții și diversificarea economiei rurale, precum și combaterea sărăciei și excluderii sociale.

* Promovarea sectorului pomicol, ca sector cu nevoi specifice, prin intermediul unui subprogram dedicat.

 

I. Măsuri de investiții în sectorul agricol, în întreprinderi rurale și în spațiul rural

1. Investiții în active fizice (sectorul agroalimentar)

1.1 Submăsura ”Modernizare ferme” – investiții în ferme precum dotarea cu utilaje şi echipamente performante în raport cu structura agricolă actuală, precum şi investiţiile pentru modernizarea fermelor

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 757,968 mil. Euro (la care se adaugă alocarea măsurii specifice subprogramului pomicol, respectiv 260 mil euro)

Alocare PNDR 2007 -2013: 918, 100 mil. Euro

Beneficiari

• fermieri, cu excepția persoanelor fizice neautorizate;

• grupuri de producători si cooperative, care deservesc interesele membrilor;

• institutele și staţiunile de cercetare-dezvoltare.

 

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi:

* 1.000.000 Euro în cazul activității de producție;

* 1.500.000 Euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

1.2 Submăsura ”Prelucrarea și comercializarea produselor agricole din Anexa I la Tratat” –investiții în cadrul unităților de procesare, inclusiv tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, alte tehnologii

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 429,0356 mil. Euro la care se adaugă alocarea măsurii

specifice subprogramului pomicol, respectiv 40 mil. euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 859,800 mil. Euro

Beneficiari

• întreprinderi;

• grupuri de producători și cooperative

Ponderea sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, iar valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil a unui proiect nu va depăşi:

• 1.000.000 euro/proiect;

• 1.500.000 euro pentru investițiile care conduc la un lanț scurt de aprovizionare locală (producție, procesare, comercializare).

Intensitatea sprijinului public nerambursabil se va putea majora cu 20%, dar rata maximă a sprijinului public nerambursabil combinat nu poate depăși 90%, în cazul tinerilor, al proiectelor colective/integrate, al operațiunilor sprijinite prin PEI sau în cazul investițiilor legate de operațiunile de agromediu sau agricultură ecologică.

 

1.3 Submăsura ”Infrastructura de adaptare a agriculturii și silviculturii” (drumuri de acces la exploatațiile agricole și forestiere, instalații/infrastructură de irigații)

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 570,0242 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013 : 467, 300 mil. Euro

 

Beneficiari

Agricol

• unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora.

 

Silvic

• proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acestora;

• unități administrativ teritoriale şi/sau asociaţii ale acestora, proprietari de pădure;

• administratorii fondului forestier de stat proprietate publică a statului.

 

Irigații

• organizaţii / federaţii ale proprietarilor/ deţinătorilor de terenuri agricole constituite în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Valoarea sprijinului public nerambursabil:

• 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigații aferente stațiilor de punere sub presiune și drumurile agricole de acces;

• 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigații aferente stațiilor de repompare, precum și drumurilor forestiere

 

2. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor

2.1 Submăsura ”Instalare tineri fermieri ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 400,3556 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 269,700 mil. Euro

Beneficiari

• tineri fermieri având până la 40 de ani la momentul depunerii solicitării de finanțare (în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din Regulamentului (UE) nr. 1305/2013) care deținh în proprietate și/sau folosință o exploatație agricolă avînd dimensiunea cuprinsă între 15.000-50.000 euro valoare producție standard (propunere) .

 

Valoarea sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, maximum 60.000 Euro

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri va fi acordat pe baza unui plan de afaceri, sub formă de primă (platăforfetară) în două tranşe astfel:

 

– 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

 

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementarea obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional în raport cu obiectivele realizate.

 

2.2 Submăsura ”Sprijin pentru ferme mici ” sprijin acordat pe baza unui plan de afaceri

 

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 150,0019 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 445,0599 mil. Euro

Beneficiari

• fermieri care deţin în proprietate și/sau folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria de ferma mică conform definiției din fișa măsurii (propunere 8000 -14.999 Euro valoare Producție Standard).

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoare de 15.000 Euro acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

 

– 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

 

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

 

3. Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor (întreprinderi nonagricole existente și întreprinderile nou-înființate din spațiul rural)

 

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 250,000 mil. Euro (150 mil. Euro întreprinderi nonagricole existente și 100 mil. Întreprinderile nou-înființate)

Alocare PNDR 2007 -2013: 651,000 mil. Euro

 

3.1 Submăsura ” Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” – activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, în spațiul rural

 

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020: 100 mil. Euro

Beneficiari întreprinderi nou înființate:

• fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care își diversifică activitatea, prin înființarea unei noi întreprinderi;

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici nou înființate.

 

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100%, cu o valoarea de până la 70.000 Euro, acordat sub formă de primă (plată forfetară) în două tranşe astfel:

– 70% din cuantumul maxim al sprijinului la primirea deciziei de finanțare;

– 30% din cuantumul maxim al sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanțare.

 

Acordarea celei de-a doua tranșe este condiționată de implementare obiectivelor stabilite prin Planul de Afaceri.

În cazul nerespectării planului de afaceri, se recuperează prima tranșă, proporțional, în raport cu obiectivele realizate.

 

3.2 Submăsura „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”- activități productive non-agricole, servicii și activități meșteșugărești, turism rural și producere de biocombustibili din biomasă, în spațiul rural

 

Alocare estimativă PNDR 2014‐ 2020: 150 mil. Euro

Beneficiari întreprinderi nonagricole existente

 

• micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente, care-și desfășoară activitatea în spațiul rural;

• fermieri sau membrii unei gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvoltarea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii deja existente.

 

Sprijin public nerambursabil în cuantum de maximum 90%, cu o valoarea de până la 200.000 Euro, conform ”regulei deminimis”.

 

3.3 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale – investitii de dezvoltare a infrastructurii locale de drumuri, apă/apă uzată , infrastructura socială și educațională, investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural

 

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 100, 595 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 1 380,800 mil. Euro

Beneficiari

• comunele și asociațiile acestora;

• unități de cult (așezăminte monahale).

 

 

Sprijinului public nerambursabil în cuantum de 100% și nu va depăși :

• 1.000. 000 Euro/ comună , pentru investiții care vizează un singur tip de sprijin (infrastructura de drumuri sau apă uzată);

• 2.000.000 Euro/ comună, pentru investiții care vizează infrastructura apă și apă uzată;

• 500.000 Euro, pentru proiectele de infrastructură educațională/îngrijire;

• 4.000.000 euro, pentru proiectele colective (care vizează mai multe comune), fără a depăși valoarea maximă /comună/tip de sprijin;

• 500.000 euro pentru proiecte de protejarea patrimoniului cultural.

 

II. Măsuri de mediu și climă :

 

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 2 387,142 mil. Euro (Total măsuri pct. 5-8)

Alocare PNDR 2007 -2013: 2 072,800 mil. Euro

 

1. Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite și perdele forestiere

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 105,695 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 2, 700 mil. Euro

 

2. Agromediu și climă

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 849,964 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 1 088,700 mil. Euro

 

3. Agricultură ecologică

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 200,686 mil. Euro

Alocarea PNDR 2007 -2013 a fost inclusă ca pachet în măsura de agromediu și climă

 

4. Delimitarea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 1 230,796 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 981,400 mil. Euro

 

III. Măsuri suport :

 

1. Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare

 

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 25,386 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 70,400 mil. Euro

 

2. Servicii de consiliere

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 25,386 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013 : 0 mil. Euro

 

3. Cooperare (pentru activarea grupurilor operaționale pentru inovare )

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 13,021 mil. Euro ((la care se adaugă alocarea măsurii

specifice subprogramului pomicol, respectiv 15 mil. euro)

Alocare PNDR 2007 -2013 : 0 mil. Euro

 

4. Gestionarea riscurilor (fondul mutual)

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 200 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 0 mil. Euro

 

5. LEADER

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 624,932 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 346,500 mil. Euro

 

Beneficiari

• Grupurile de Acțiune Locală

 

Propuneri măsuri clasice:

• Tineri fermieri;

• Procesarea produselor agricole;

• Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de activități în domeniul non-agricol pentru micro-întreprinderi, inclusive încurajarea activităţilor turistice;

• Infrastructură de bază locală (drumuri, apă/apă uzată), inclusiv infrastructură educațională și socială, protejarea patrimoniului cultural;

• Formare profesională;

• Ferma mică.

 

Propuneri măsuri inovative:

• Eficiență energetică și resurse regenerabile;

• IT&C;

• Patrimoniu material și imaterial;

• Grupuri de producători.

 

Măsuri în analiză: – Scheme de calitate;

– Măsură dedicată grupurilor vulnerabile, inclusiv populația romă;

– Piețe pentru produse locale agro-alimentare.

 

Valoarea sprijinului public nerambursabil

• Alocările financiare pentru strategia de dezvoltare locală se vor stabili proporțional, în funcție de populația și teritoriul acoperit de fiecare GAL-urilor (EUR/loc) și valoarea maximă a sprijinului public nerambursabil per proiect din cadrul strategiei este de 200.000 euro.

 

6. Asistență tehnică inclusiv Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală

 

Alocare estimativă PNDR 2014- 2020 : 178,368 mil. Euro

Alocare PNDR 2007 -2013: 108 mil. Euro

 

IV. Subprogram dedicat sectorului pomicol

 

Alocare estimativă 320 mil. Euro (cca 4 % din FEADR) având în componență următoarele măsuri/sub-măsuri:

 

1. Modernizare ferme – alocare estimativă 260 mil. Euro

2. Prelucrarea și comercializarea produselor agricole – alocare estimativă 40 mil. Euro

3. Cooperare – alocare estimativă 15 mil Euro

4. Grupuri de producători – alocare estimativă 5 mil. Euro

 

V. Angajamente de plată din exercițiul curent

 

2007-2013 aflate în derulare :

• bunăstarea animalelor – alocare de cca. 437 mil. euro

• alte angajamente restante (ferme de semi-subzistență, grupuri de producători, Leader) – cca. 146 mil. euro.

Ultima actualizare: 16:11 | 5.06.2024

Sari la conținut