Măsura 121 – modernizarea exploataţiilor agricole – ferma de familie

În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru sectorul vegetal și zootehnic. Astfel că pentru sectorul vegetal s-au alocat 50 milioane Euro, din care:

– Achiziții de utilaje – 40 milioane Euro;

– Proiecte cu construcții montaj: 10 milioane Euro.

Iar pentru sectorul zootehnic 50 milioane Euro, din care:

– Achiziții de utilaje – 10 milioane Euro;

– Proiecte cu construcții montaj: 40 milioane Euro.

 

Obiectivele specifice se referă la:

 

1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei,

ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei

ecologice, precum și producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;

2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;

3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;

4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea

încurajării fenomenului de asociere.

 

Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile

 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi

conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole –

activitate principală conform Certificatului de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului

Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o dimensiune cuprinsă între

2 si 50 UDE, și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul agricol.

Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect

principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul

Registrului Comerţului, respectiv codul CAEN 01xx.

 

Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile sunt:

 

– Persoana fizică;

– Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;

– Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările ulterioare;

– Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008)3 cu modificările și completările ulterioare;

– Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare);

– Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);

– Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările ulterioare);

– Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările ulterioare);

– Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991) cu modificările şi completările ulterioare;

 

Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă5 la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;

2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi și racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;

4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice și instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;

5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente și accesorii, echipamente și software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate7, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;

7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă‐de‐vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin și înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;

8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi și căpşuni;

9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi și arbuşti, alţi arbori;

10. Investiţii pentru producerea și utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;

11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;

12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;

13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;

14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/ 2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente și licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);

15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;

16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Ultima actualizare: 10:50 | 8.05.2024

Sari la conținut